menu
ReferencesReferences References References References References References References References

دvوبسايتvطرحvکول،نتوركنګ،ګرافیک،بایومتریک،امنيتی كمره،دیتابیس،پروګرامونهادرس  :
كابل ,افغانستان كلوله پشته برج برق
ايميل :
 info@dellawar.com
اړیکي شمیره :
 ۹۳۷۸۰۵۳۲۷۶۳+  

اړیکي فورم    

 

  نوم: *
  ايميل: *اشتباه کړی؟
  شمیره: *
  پيغام:
*ډیر 0 متنتل 0 متن
.
   

پيدا كول